S__13983798_edited.png

กิจกรรมแข่งขันการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค

"โครงการเต้นแอโรบิค รวมพลังเมืองกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

กลุ่ม บาร์สโลปวังมัจฉา

กลุ่ม ZUMBA (ซุมบ้า)

กลุ่ม ใจรัักบาสโลป(หนองสิม)

กลุ่ม บาสโลปแฟนซี่หนองประจักษ์ฯ

กลุ่ม วัยใสใส่ใจสุขภาพหนองประจักษ์ฯ