คณะกรรมการบริหาร

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี

(ชุดปัจจุบัน)

1.ดร.ธนดร พุทธรักษ์.jpg

ดร.ธนดร  พุทธรักษ์

นายกสมาคมกีฬาฯ

10.นางวรรณวิมล แสงจันทร์.jpg

นางวรรณวิมล  จันทร์แสง

เหรัญญิก

16.นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์.jpg

นายพูนเกียรติ  พุทธรักษ์

ปฏิคม

19.นายยิ่งใหญ่ กองทอง.jpg

นายยิ่งใหญ่  กองทอง

ประชาสัมพันธ์

11.นายวิลาศ ทิพรส.jpg

นายวิลาศ  ทิพรส

กรรมการ

นายเศวต ศิริธร.jpg

นายเศวต  ศิริธร

กรรมการ

12.ผศ.ศิริ สุปัญญา.jpg

ผศ.ศิริ  สุปัญญา

กรรมการ

S__30507018.jpg

นายสำเร็จวิทย์  โยธาวิจิตร

อุปนายก

3.ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต.jpg

ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต

อุปนายก

4.นายมงคล เวชกามา.jpg

นายมงคล  เวชกามา

อุปนายก

5.ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์.jpg

ผศ.วงศ์วีระ  วรรณพงศ์

อุปนายก

6.นายสมดุลย์ โฉมหาญ.jpg

นายสมดุลย์  โฉมหาญ

อุปนายก

7.นพ.ทวีศิลป์ ปุณณนิธิ.jpg

นพ.ทวีศิลป์  ปุณณนิธิ

อุปนายก

8.นายเวชยันต์ ช้างรักษา.jpg

นายเวชยันต์  ช้างรักษา

อุปนายก

9.นายกิตติพัทธ์ อินทร์ธิราช.jpg

นายกิตติพัทธ์  อินทร์ธิราช

เลขาธิการ

18.นายอัยยฤทธิ์ อินทร์ธิราช.jpg

นายอัยยฤทธิ์  อินทร์ธิราช

ผู้ช่วยเลขาธิการ

17.นางสาวพัฒนา ทองใส.jpg

นางสาวพัฒนา  ทองใส

กรรมการ

15.นายปราโมทย์ พรหมวิหารสัจจา.jpg

นายปราโมทย์  พรหมวิหารสัจจา

กรรมการ

14.นายพิชัย สุทธิบุญ.jpg

นายพิชัย  สุทธิบุญ

กรรมการ