92449466_2839171522818118_70706426575333
77020801_2532028310199109_76215642844592

ประวัติการก่อตั้งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี

ความเป็นมา 

          สืบเนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 – 2564) เพื่อเป็นการปรับปรุงการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด    ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 – 2564) เพื่อรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการให้เป็นไปในทิศทางการนำแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติและเป็นกระบวนการวางแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายด้านกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตลอดจนปัญหาและความต้องการของทุกภาคส่วน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างเป็นระบบ โดยโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีในระยะ 2 ปีข้างหน้า มีดังนี้

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

          สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา    เพื่อความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ โดยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมืองกีฬาอย่างเต็มรูปแบบ

 

พันธกิจ (Mission)

๑. กำหนดทิศทางในการพัฒนากีฬาของจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกีฬาให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน พัฒนาการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้แก่ประชาชน การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาในจังหวัด

๓. บริหารจัดการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อการอาชีพ

๔. พัฒนาชมรม สมาคม องค์กรทางด้านกีฬา สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรมกีฬาอย่างเต็มรูปแบบ