20375824_1354014024667216_29239100216885

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาของประชาชน นักกีฬบุคลากร

ทางการกีฬา ในจังหวัดอุดรธานี ให้มีความขีดความสามารถมากยิ่งขึ้น

๒. เพื่อพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ให้เติบโต สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ