ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว

นักกีฬาจังหวัดอุดรธานี

ใบสมัครขึ้นทะเบียนกีฬาอาวุโส

คำขอมีบัตรคนพิการ

ใบสมัครคนพิการแห่งชาติ

แบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี

แบบคำขอย้ายสังกัดคนพิการแห่งชาติ